متن و ترجمه ی آهنگ های Inna

Crazy, Sexy, Wild :

Heart beats steady, baby

تپش های قلب پی در پی ادامه داره عزیزم

, ready to play

واسه بازی آماده باش

 Just let the disco light come and take us away

فقط بزار نور دیسکو بیاد و مارو به یه جای دور ببره

i feel the heat like a fire bring it closer to me just let it out

من گرما رو حس میکنم مثل یه آتیشی که اونو نزدیک من میاره فقط بزارظاهربشه

is like a spark burning steady from the east to the west

شبیه یه جرقه که مدام از شرق تا غربو میسوزونه

I feel the bass beating louder bring it out of my chest

من حس میکنم تپش بیس آهنگ تو سینه ام داره بلندترمیشه

i like the way that you do it, ’cause you do it the best

من اونطوری که توانجامش میدی دوست دارم (رقص) چون تو اونو به بهترین نحو انجام میدی

So glad I’ve found you You and I, will dance untill we die

من خیلی خوشحالم که تو رو پیدا کردم ، من و تو میخوام تاوقتی میمیریم برقصیم

crazy, sexy, wild, we just wanna let it out

دختر دیوونه مافقط میخوایم بزاریم اون ظاهر بشه

Touch my body, with the music, baby, you know I want it

بدنمو لمس کن همراه با موزیک عزیزم میدونم که میخوایش

sexy wild move to the right

دختر دیوونه خوب تکونش بده

move to the right, right up and down crazy

خوب تکون بده بالا و پایین ببرش دیوونه

caliente:
Caliente es tu amor
عشقت خیلی داغه
Caliente es tu amor
عشقت خیلی داغه
Yo quiero sonar.
من میخوام اواز بخونم
Contigo mi amor
با تو عزیزم
Caliente es tu amor
عشقت خیلی داغه
Caliente es tu amor
عشقت خیلی داغه
Yo quiero sonar.
من میخوام اواز بخونم
Contigo mi amor
با تو عزیزم
Necesito mas De lo que me das
بیشتر همیشه میخوام اینکارو کنم
Ya no tiengo miedo Y dejo todo atras
و بدون ترس از اونجا میرم و همه رو پشت سر میذارم
Quiero sonar
من میخوام اواز بخونم
Ritmo sensual
با ریتم جذاب
Un segundo mas de vida
این زندگی دوم منه
Puede ser tan real
این یه واقعیته
I wanna make, make, make,
من میخوام کاری کنم …
You feel make, make, make
تو حسم کنی ، کاری کنم …
You dance make, make, make
که برقصی … کاری کنم
You feel make, make, make
تو حسم کنی ، کاری کنم …
You dance make, make, make
که برقصی … کاری کنم
You feel make, make, make
تو حسم کنی ، کاری کنم …
You dance make, make, make
که برقصی … کاری کنم
You feel make, make, make
تو حسم کنی ، کاری کنم …
You dance
که برقصی

Moon Girl :


 

Hey, I`m tryna hit you right out the space

هی ؛ من دارم سعی میکنم به فضای زربه بزنم

I came here to party cause I light up the floor

من برا پارتی اینجا اومدم چون روی زمین پراغ روشنه

And gravity is all over the place

و نیروی جاذبه همه جا حس میشه

I`m outta control `Cause I`m a moon girl and

چون من دختر ماه هستم و قابل کنترل نیستم

Hey, I`m tryna hit you right out the space

هیی ؛ من دارم سعی میکنم به فضای زربه بزنم

I came here to party cause I light up the floor

من برا پارتی اینجا اومدم چون روی زمین پراغ روشنه

And gravity is all over the place

و نیروی جاذبه همه جا حس میشه

I`m outta control `Cause I`m a moon girl and

چون من دختر ماه هستم و قابل کنترل نیستم

It`s getting hotter

این از این گرم ترم میشه

Sing with me louder

باهام بلند تر از این بخون

It`s getting hotter

این داره گرمتر میشه

You`re ready o not?

تو اماده ای یا نه ؟

I`m on a fire,fire

من دارم اتیش میگیرم ، اتیششش

Sing with me louder

باهام بلند تر از این بخون

I`m gonna leave my light all over the world

من میرم تا همهی نور های خودمو تو جهان ترک کنم

Tell me that you know me (that you know me )

بهم بگو که منو خوب میشناسی ، ( که منو میشناسی )

I feel like a like love you (like I love you)

من حس شبیهی دارم مثل دوست داشتن تو ، ( مثل اینکه عاشقتم )

Come into my life, come into my life … x2

بیا درون زندگیم ، بیا درون زندگیم

Supersonic … uh- uh

ماورا صوت … اوه ….

  I`m on the dance flo-o-o-or …

اووووو من روی سکوی رقص هستم

It`s getting hotter.

این از این گرم ترم میشه

Sing with me louder

باهام بلند تر از این بخون

It`s getting hotter

این داره گرمتر میشه

You`re ready or not?

تو اماده ای یا نه ؟

I`m on a fire, fire

من دارم اتیش میگیرم ، اتیششش

Sing with me louder

باهام بلند تر از این بخون

I`m gonna leave my light all over the world

من میرم تا همهی نور های خودمو تو جهان ترک کنم

Tell me that you know me (that you know me)

بهم بگو که منو خوب میشناسی ، ( که منو میشناسی )

I feel like a like love you (like I love you)

من حس شبیهی دارم مثل دوست داشتن تو ، ( مثل اینکه عاشقتم )

Come into my life, come into my life … x2

بیا درون زندگیم ، بیا درون زندگیم

Oooo … I`m on the danceflo-o-o-or … x3

اووووو من روی سکوی رقص هستم

Tell me that you know me (that you know me)

بهم بگو که منو خوب میشناسی ، ( که منو میشناسی )

I feel like a like love you (like I love you)

من حس شبیهی دارم مثل دوست داشتن تو ، ( مثل اینکه عاشقتم )

Come into my life, come into my life … x2

بیا درون زندگیم ، بیا درون زندگییم

Alright:

In my life everything is alright
توی زندگی من همه چیز رو به راهه
Everything is alright
همه چیز رو به راهه
Everything is alright, yeah
همه جیز خوب پیش میره ، اره
When I’m really high
وقتی که واقعا سر حالم ….
Don’t know why
دلیلش رو نمیدونم
In my dreams, in my life
که چرا جه تو خواب و بیداری
Time is passing little bit fast.
زمان یه کوچولو زود تر میگذره
When life goes bad, I don’t know
وقتی که زندگی به میگذره
Where to hide, where to go
کجا برم یا کجا مخفی شم
I don’t really care about the past.
من واقعا به گذشته اهمیتی نمیدم
And I say!
و میگم
Oh, I fall in love
من عاشق شدم
With your body fall in love
با تو عاشق شدم
Oh, I say I fall in love
اون من میگم ک عاشق شدم
I love you and I mean it.
من عاشقتم و این واقعیه
In my life everything is alright
توی زندگی من همه چیز رو به راهه
Everything is alright
همه چیز رو به راهه
Everything is alright, yeah
همه جیز خوب پیش میره ، اره
[Bridge] X2
Oh, I fall in love
من عاشق شدم
With your body fall in love
با تو عاشق شدم
Oh, I say I fall in love
اون من میگم ک عاشق شدم
Oh, I fall in love
من عاشق شدم
With your body fall in love
با تو عاشق شدم
Oh, I say I fall in love
اون من میگم ک عاشق شدم
[Hook] X4
In my life everything is alright
توی زندگی من همه چیز رو به راهه
Everything is alright
همه چیز رو به راهه
Everything is alright, yeah
همه جیز خوب پیش میره ، اره

 India :

————————————————

I hear you calling India!!

(Play&Win:)

Welcome to India

به هند خوش اومدی

we don’t need nobody but India

تو به هیچ کس نیاز نداری به جز هند

She’s enough to make your body go wild

اون واست کافیه تا بدنتو وحشی کنه

I can live my life here right now.

من میتونم زندگیمو اینجا خوب کنم

It’s a little bit scandalous

این یه کمی رسواکنندهست

But she lives her life a little bit dangerous

اما اون زندگیشو یکم خطرناک میگذرونه

Everybody in the club, can you handle us?

همه تو کلوپن، تو میتونی ما رو لمس کنی؟

I can live my life here right now.

(Hook: INNA)

Oh, how I rock my body

اوه من بدنمو میچرخونم

Can you handle how I move?

آیاتو میتونی تکون خوردن منو لمس کنی

Are you feeling naughty?

آیا تو احساس شیطونی میکنی؟

I’m gonna hypnotize you

من میخوام هیپنوتیزت کنم

Are you ready for me?

تو واسه من آماده ای؟

And then you’ll never say no, no, no.

و اونموقع تو هیچوقت نمیگی نه نه نه

The sky is the limit

آسمان وسیع شده

I can fly, are you with me?

من میتونم پرواز کنم ، آیا تو بامنی؟

Keep your eyes on your prize

چشماتو روی ارزش هات ببند

And your mind  of the time.

مغزت توی زمانه

Uh baby, you know that you will never say no, no, no.

اوه عزیزم تو میدونی هیچوقت نمیخوای نه بگی

Uh, la la la la la la la la

I hear you calling Inndia.

Uh, la la la la la la la la

I hear you calling Inndia.

من صداتو میشنوم هند

(Hook: INNA)

Oh, how I rock my body

اوه من بدنمو میچرخونم

Can you handle how I move?

آیاتو میتونی تکون خوردن منو لمس کنی

Are you feeling naughty?

آیا تو احساس شیطونی میکنی؟

I’m gonna hypnotize you

من میخوام هیپنوتیزت کنم

Are you ready for me?

تو واسه من آماده ای؟

And then you’ll never say no, no, no.

و اونموقع تو هیچوقت نمیگی نه نه نه

The sky is the limit

آسمان وسیع شده

I can fly, are you with me?

من میتونم پرواز کنم ، آیا تو بامنی؟

Keep your eyes on your prize

چشماتو روی ارزش هات ببند

And your mind  of the time.

مغزت توی زمانه

Uh baby, you know that you will never say no, no, no.

اوه عزیزم تو میدونی هیچوقت نمیخوای نه بگی

Uh, la la la la la la la la

Uh, la la la la la la la la

Uh, la la la la la la la la

I hear you calling Inndia.

Uh, la la la la la la la la

Uh, la la la la la la la la

Uh, la la la la la la la la

I hear you calling Inndia.

(Together:)

Everybody stand up

همه وایسادن

I wanna se your hands up

من میخوام ببینم دستاتو بالا بردی

I wanna see you move your body, girl don’t stop

من میخوام تکون خوردن بدنتو ببینم دختر صبر نکن

And if you’re balling’

و اگه تو رقاصی

Let me hear you callin’

بزار صداتو بشنوم

‘Cause we’ll be at the after party, ’till the morning.

چون ما میخوایم تا صبح توی پارتی باشیم

Everybody stand up

همه وایسادن

I wanna se your hands up

من میخوام ببینم دستاتو بالا بردی

I wanna see you move your body, girl don’t stop

من میخوام تکون خوردن بدنتو ببینم دختر صبر نکن

And if you’re balling’

و اگه تو رقاصی

Let me hear you callin’

بزار صداتو بشنوم

‘Cause we’ll be at the after party, ’till the morning.

چون ما میخوایم تا صبح توی پارتی باشیم.

(Hook: INNA)

Oh, how I rock my body

اوه من بدنمو میچرخونم

Can you handle how I move?

آیاتو میتونی تکون خوردن منو لمس کنی

Are you feeling naughty?

آیا تو احساس شیطونی میکنی؟

I’m gonna hypnotize you

من میخوام هیپنوتیزت کنم

Are you ready for me?

تو واسه من آماده ای؟

And then you’ll never say no, no, no.

و اونموقع تو هیچوقت نمیگی نه نه نه

The sky is the limit

آسمان وسیع شده

I can fly, are you with me?

من میتونم پرواز کنم ، آیا تو بامنی؟

Keep your eyes on your prize

چشماتو روی ارزش هات ببند

And your mind  of the time.

مغزت توی زمانه

Uh baby, you know that you will never say no, no, no.

اوه عزیزم تو میدونی هیچوقت نمیخوای نه بگی

10 Minutes :

————————————————–

Rock your body come on everybody

بدنتو تکونش بده حالا همه با هم

Somebody stop me

یکی جلوی منو بگیره

When I dance I’m losing control

اخه وقتی میرقصم کنترولم رو از دست میدم

You see me yo this is stereo

تو منو میبینی توی استدیو

I wanna hear my song one time on the radio

میخوام مستقیم اهنگم رو توی رادیو گوش بدم

I’m gonna do this step by step do it anyway got to feel your loving

من دارم اینکارو قدم به قدم و به هر شکلی  انجام میدم تا عشقت رو احساس کنم

I’m gonna break even the law of the gravity to see you in the morning

حتی میخاو م قانون ها رو بشکنم  تا این صبح تو رو ببیتم

Let me see your body move on the floor like ten minutes ago

بذار بدنت رو ببینم … حسابی تکوشنش بده و بچرخ مث ده دقیقه پیش

Shake shake shake your body

بلرزون بلرزون بدنت رو

Move on the floor like ten minutes ago

حسابی تکوشنش بده و بچرخ مث ده دقیقه پیش

Winning in every place cuz your my lucky ace

همه جا دارم موفق میشم جون تو نشون خوشانسیمی

Dj turn off the bass

دی جی باس اهنگ رو قطع کم

Winning in every place cuz your my lucky ace

همه جا دارم موفق میشم جون تو نشون خوشانسیمی

Everybody do it on the floor

همه این کار رو رو زمین انجام بدن

I’m gonna do this step by step do it anyway got to feel your loving

من دارم اینکارو قدم به قدم و به هر شکلی  انجام میدم تا عشقت رو احساس کنم

I’m gonna break even the law of the gravity to see you in the morning

حتی میخاو م قانون ها رو بشکنم  تا این صبح تو رو ببیتم

Let me see your body move on the floor like ten minutes ago

بذار بدنت رو ببینم … حسابی تکوشنش بده و بچرخ مث ده دقیقه پیش

Shake shake shake your body

بلرزون بلرزون بدنت رو

Move on the floor like ten minutes ago

حسابی تکوشنش بده و بچرخ مث ده دقیقه پیش

Winning in every place cuz your my lucky ace

همه جا دارم موفق میشم جون تو نشون خوشانسیمی

Dj turn off the bass

دی جی باس اهنگ رو قطع کم

Winning in every place cuz your my lucky ace

همه جا دارم موفق میشم جون تو نشون خوشانسیمی

Everybody do it on the floor

همه این کار رو رو زمین انجام بدن

Rock your body come on everybody

بدنتو تکونش بده حالا همه با هم

Somebody stop me

یکی جلوی منو بگیره

When I dance I’m losing control

اخه وقتی میرقصم کنترولم رو از دست میدم

You see me yo this is stereo

تو منو میبینی توی استدیو

I wanna hear my song one time on the radio

میخوام مستقیم اهنگم رو توی رادیو گوش بدم

I’m gonna do this step by step do it anyway got to feel your loving

من دارم اینکارو قدم به قدم و به هر شکلی  انجام میدم تا عشقت رو احساس کنم

I’m gonna break even the law of the gravity to see you in the morning

حتی میخاو م قانون ها رو بشکنم  تا این صبح تو رو ببیتم

Let me see your body move on the floor like ten minutes ago

بذار بدنت رو ببینم … حسابی تکوشنش بده و بچرخ مث ده دقیقه پیش

Shake shake shake your body

بلرزون بلرزون بدنت رو

Move on the floor like ten minutes ago

حسابی تکوشنش بده و بچرخ مث ده دقیقه پیش

Winning in every place cuz your my lucky ace

همه جا دارم موفق میشم جون تو نشون خوشانسیمی

Dj turn off the bass

دی جی باس اهنگ رو قطع کم

Winning in every place cuz your my lucky ace

همه جا دارم موفق میشم جون تو نشون خوشانسیمی

Everybody do it on the floor

همه این کار رو رو زمین انجام بدن

Goodbye :

No one cares

کسی اهمیت نمیده

Nobody’s wrong,

کسی اشتباه نمیکنه

No one see I’m not so strong

کسی نمیتونه ببینه من زیاد قوی نیستم

Everytime I hope I’m dreaming…

هر چیزی که بهش امید دارم در حال رویا دیدن هستن

I’m missing you…

من تورو گم کردم

I’m touching you

من تورو لمس کردم

But you can’t feel,

ولی تو نمیتونی حس کنی

I scream at you

من در تو جیغ میزدم

But you can’t hear…

اما تو نمیشنیدی

I just need to be around you,

من فقط نیاز دارم کنار تو باشم

I’m lost without you

من گم میشم بدون تو

You are so special,

تو استثنایی هستی

So give me some passion

به من عشق بده

I need to tell you

من میخوام به تو بگم

I’m watching you.

من نگاهت میکنم

Goodbye you all,

خداحافظ همگی

Goodbye my friends

خداحافظ دوستانم

So goodbye

پس خداحافظ

You …my babe…

تو عزیزم

You …my babe…

تو عزیزم

I am crying for so long

من گریه میکنم بارهای طولانی

I can’t breath without your love

من بدون تو نمیتونم نفس بکشم

It’s so wrong that I’m without you.

این خیلی اشتباهه که من بدون تو هستم

I’m missing you

من تورو گم کردم

I’m touching you

من تورو لمس کردم

But you can’t feel,

اما تو نمیتونی حس کنی

I scream at you

من در تو جیغ میکشم

But you can’t hear…

اما تو نمیتونی بشنوی

I just need to be around you,

من ففط نیاز دارم کنارت باشم

I’m lost without you

من بدون تو گم میشم

You are so special,

تو خیلی استثنایی هستی

So give me some passion

پس فقط به من کمی عشق بده

I need to tell you

من نیاز دارم که به تو بگم

I’m watching you.

دارم نگاهت میکنم

Goodbye you all,

خداحافظ همگی

Goodbye my friends

خداحافظ دوستانم

So goodbye

پس خداحافظ

You …my babe…

تو عزیزم

You …my babe…

تو عزیزم(x4)

Put your hand:


 

Put your hand

دستاتو بیار بالا

Put your hand

دستاتو بیار بالا

True love never dies

عاشق واقعی هیچوقت دروغ نمیگه

I’m falling when time is passing

من از بین میرم وقتی وقت تموم شه

The world is pulling too fast

جهان خیلی سریع میگذره

Love thing is made to last

همچنین چیزی که عشق ساخته مال گذشتس

Don’t stop now and keep on trying

حالا بی خیالش نشو و به کارت ادامه بده

Live like nothing last too long

مثل هیچ چیز توی مدت های گذشته زندگی کن

Don’t give it up

بی خیال اون نشو

Put your hands up

دستاتو بیار بالا

Dream until the morning

تو صبح خواب و رویا ببین

Put your hands up

دستاتو بیار بالا

Love is everything you’ve got

عشق همه چیزی هست که داری

Cause the sun will keep on rising

چون خورشید در حال طلوع کردن هست

And every day the world will keep on shining

و بر همه ی روز های جهان میتابه

Cause the sun will keep on rising

چون خورشید در حال طلوع کردن هست

You get the way the world will keep on shining

تو راهی رو پیدا کردی تا درخشش ادامه پیدا کنه

Cause the sun will keep on rising

چون خورشید در حال طلوع کردن هست

And every day the world will keep on shining

تو راهی رو پیدا کردی تا درخشش ادامه پیدا کنه

Cause the sun will keep on rising

چون خورشید در حال طلوع کردن هست

You get the way the world will keep on shining

تو راهی رو پیدا کردی تا درخشش ادامه پیدا کنه

The love is better than yours, better than yours

عشق واقعی بهتر از عشق تو هست ، بهتر از مال تو

Look in my eyes

توی چشام نگاه کن

Better than yours, better than yours

بهتر از مال تو ، بهتر از مال تو

Look in my eyes

توی چشام نگاه کن

Lalalalalalala Lalalalalalala

لا لا لا لا لا لا لا لا

Put your hands up

دستاتو بیار بالا

Dream until the morning

تو صبح خواب و رویا ببین

Put your hands up

دستاتو بیار بالا

Love is everything you’ve got

عشق همه چیزی هست که داری

Cause the sun will keep on rising

چون خورشید در حال طلوع کردن هست

And every day the world will keep on shining

و بر همه ی روز های جهان میتابه

Cause the sun will keep on rising

چون خورشید در حال طلوع کردن هست

You get the way the world will keep on shining

تو راهی رو پیدا کردی تا درخشش ادامه پیدا کنه

Cause the sun will keep on rising

چون خورشید در حال طلوع کردن هست

And every day the world will keep on shining

تو راهی رو پیدا کردی تا درخشش ادامه پیدا کنه

Cause the sun will keep on rising

چون خورشید در حال طلوع کردن هست

You get the way the world will keep on shining

تو راهی رو پیدا کردی تا درخشش ادامه پیدا کنه

Lalalalalalala Lalalalalalala

July:

I am tired to be lost,

من خسته شدم از بس گم شدم

Actions speaks louder then words,

با کلمات بلند تر حرف بزن

If you feel me,

اگه احساسم میکنی

Run away where you will be,

به اونجایی که باید باشی فرار کن

Have more limit to be free,

محدودیت زیازی داری برای ازاد شدن

You release me

تو منو رها میکنی

Take me away,

منو با خودت ببر

Take me away,

منو یا خودت ببر

Take me away

دورم کن

I am tired to be lost,

من خسته شدم از بس گم شدم

Actions speaks louder then words,

با کلمات بلند تر حرف بزن

If you feel me,

اگه احساسم میکنی

Run away where you will be,

به اونجایی که باید باشی فرار کن

Have more limit to be free,

محدودیت زیازی داری برای ازاد شدن

You release me

تو منو رها میکنی

Take me away,

منو با خودت ببر

Take me away,

منو یا خودت ببر

Take me away (Ooh)

منو از اینجا دور کن

Take me away

دورم کن

 

Endless:

As I’m going going down

من دارم میمیرم

I have dreamed a better place

من رویای جای بهتری رو داشتم

As the world turns round and round

مث چرخش جهان دور خودش

Start is always in my fate

از نو شروع کردن همیشه سرنوشت من هست

Sometimes you go away

بعضی وقت ها تو میری از پیشم

A million miles away

میلیون ها مایل دور تر

Sometimes you don’t know where

بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there

نگران نباش من اینجام

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise

تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری ، تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my way

تو میتونی خورشید رو با من هم مسیر کنی

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise

تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری ، تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my life

تو میتونی خورشید رو به زندگیم بیاری

Now I close my eyes again

و حالا من چشمام رو دوباره میبندم

And I’m thiking to myself

و به خودم فکر میکنم

Will I ever love again

ایا بازم عاشق میشم ؟

Hope you’ll be a better man

امیدوارم تو مرد بهتری باشی

Sometimes you go away

بعضی وقت ها تو میری از پیشم

A million miles away

میلیون ها مایل دور تر

Sometimes you don’t know where

بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there

نگران نباش من اینجام

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise

تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری ، تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my way

تو میتونی خورشید رو با من هم مسیر کنی

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise

تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری ، تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my life

تو میتونی خورشید رو به زندگیم بیاری

Sometimes you go away

بعضی وقت ها تو میری از پیشم

A million miles away

میلیون ها مایل دور تر

Sometimes you don’t know where

بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there

نگران نباش من اینجام

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise

تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری ، تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my way

تو میتونی خورشید رو با من هم مسیر کنی

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise

تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری ، تو میتونی برام تابش خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my life

تو میتونی خورشید رو به زندگیم بیاری

Dancing Lambada :

I wanna dance with you

من میخوام باهات برقصم

With you all night lambada,lambada

با تو تموم شب رو برقصم ” لامبدا"

I wanna dance with you

من میخوام باهات برقصم

With you all night lambada ,lambada

با تو تموم شب رو برقصم ” لامبا دا"

La, la, la, la, la, la

لا لا لا لا لا لا

La, la, la, la, la, la

لا لا لا لا لا لا

You’re eyes are so blue

تو چشات حسابی ابی هست

I’m looking at you

من فقط به تو نگاه میکنم

Just let me to be

فقط بذار من …

The girl of your dreams

دختر رویا هات باشم

I wanna dance with you

من میخوام باهات برقصم

With you all night lambada,lambada

با تو تموم شب رو برقصم ” لامبا دا”

I wanna dance with you

من میخوام باهات برقصم

With you all night lambada,lambada

با تو تموم شب رو برقصم ” لامبادا”

La, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la

 

W.o.w:

Think I’m Ready Drums Confetti

فکر کنم اماده ام درامر شروع کن

Party People Crazy Party Wow Wow

ادمای تو پارتی دیوونه شدن پارتی واوووووووو

Wanna Be My Daddy, Drop Me In Your .

میخوام جای بابام باشم ، منو بگیر تو …

Party People Crazy Party Wow Wow Wow

ادمای تو پارتی دیوونه شدن پارتی واوووووووو

Wow Wow Wow Wow Wow Wow Eh Eh Eh

واووووووووووووووووووو ، اه اه اه اه اه

Party Wow Wow Wow Wow Wow Wow

پارتی واووووووووووووووووووو ، اه اه اه اه اه

2 X Chorus:

Baby Don’t Stop, Everybody Get Up

عزیزم وا نیسا

Put Your Money Here Uuh

پولتو بذار اینجا

Don’t You Leave Me.

منو تنها نزار

Baby Don’t Stop, Dj Let The Beat Drop

منو ایست نکن ، دی جی بهترین بیت خودتو اجرا کن

Put Your Money Here Uuh

پولتو ابنجا خرج کن

Don’t You Leave Me.

تو منو تنها نمیزاری

Now I Think I’m Ready Drums Confetti

حالا فکر کنم اماده ام درامر شروع کن

Party People Crazy Party Wow Wow

ادمای تو پارتی دیوونه شدن پارتی واوووووووو

Wanna Be My Daddy, Drop Me In Your .

میخوام جای بابام باشم ، منو بگیر تو …

Party People Crazy Party Wow Wow Wow

ادمای تو پارتی دیوونه شدن پارتی واوووووووو

Come And Take Me Tonight

بیا و منو بغل کن امشب

Let Me Know, Let Me Know

بذار بفهمم ، بذار بفهمم

Come And Take Me Tonight

بیا منو بغل کن امشب

Let’s Rock It All Night Long

بذار تموم شب راک پخش بشه

Come And Take Me Tonight

بیا منو بغل کن امشب

Let Me Know, Let Me Know

بذار بفهمم ، بذار بفهمم

Come And Let’s Party Tonight

بیا امشب رو جشن بگیریم

Chorus:

Baby Don’t Stop, Everybody Get Up

عزیزم ایست نکن ، همه از جاشون بلند شدن

Put Your Money Here Uuh

پولتو ابنجا خرج کن

Don’t You Leave Me.

تو منو تنها نمیذاری

Baby Don’t Stop, Dj Let The Beat Drop

عزیزم ایست نکن ، دی جی بهترین بیت خودتو اجرا کن

Put Your Money Here Uuh

پولتو ابنجا خرج کن

Don’t You Leave Me.

تو منو تنها نمیذاری

Wow Wow Wow Wow Wow Wow Eh Eh Eh

واووووووووووووووووووو ، اه اه اه اه اه

Party Wow Wow Wow Wow Wow Wow

پارتی واووووووووووووووووووو ، اه اه اه اه اه

Come And Take Me Tonight

بیا و منو بغل کن امشب

Let Me Know, Let Me Know

بذار بفهمم ، بذار بفهمم

Come And Take Me Tonight

بیا منو بغل کن امشب

Let’s Rock It All Night Long

بذار تموم شب راک پخش بشه

Come And Take Me Tonight

بیا منو بغل کن امشب

Let Me Know, Let Me Know

بذار بفهمم ، بذار بفهمم

Come And Let’s Party Tonight

بیا امشب رو جشن بگیریم

 

more than friends:

Wo-ah tonight, tonight we could be more than friends

واو امشب، امشب ما میتونیم بیشتر از دو تا دوست باشیم

Wo-ah tonight, tonight we should be more than friends

واو امشب، امشب ماباید بیشتر از دو تا دوست باشیم

We're in the corner of the crowded room 

ما گوشه ی یه اتاق شلوغیم
I want you lips, your body, boy, how soon؟

 هی پسر من لباتو  میخوام بد*نتو میخوام چه قدر طول میکشه

And if you like what we doin' why dont we give in for the night

 و اگه این کاری رو که انجام میدیم دوست داری ، چرا تو شب انجامش ندیم!!

This might just be the night of you and I

این انرژی فقط مال شبه من و توه( شبی که من وتو با همیم 

If there is no distancee, no hearts tonight 

اگه امشب فاصله ای وجود نداره ، قلبی هم جود نداره**

And if you like what we doin' why dont we give in for the night

اگه این کاری رو که داریم میکنیمو دوست داری ، چرا تو شب انجامش ندیم!!
 

Wo-ah tonight, tonight we could be more than friends

واو امشب، امشب ما میتونیم بیشتر از دو تا دوست باشیم


Wo-ah tonight, tonight we should be more than friends

واو امشب، امشب ماباید بیشتر از دو تا دوست باشیم

From the first time that I saw the look in your eyes

از اولین باری که تو چشمات نگاه کردم
I've been thinking about you for all of this time

در باره ی تمام این لحظه فکر میکردم

Wo-ah tonight, tonight we could be more than friends

واو امشب، امشب ما میتونیم بیشتر از دو تا دوست باشیم

Aint looking for someone to call my own

من دنبال کسی نمیگردم که منو مال خودش بدونه

But with you boy we're in danger zone

ولی با تو پسر،ما روی جای خطرناکی هستیم

And if you like what we doin' why dont we give in for the night

اگه این کاری رو که داریم میکنیمو دوست داری ، چرا تو شب انجامش ندیم!! 

So here we are, I just dream of you

پس ما اینجاییم، من فقط به تو فکر میکنم

And all the thing that I'm about to do to you

و تمام چیزایی که با تو انجام میدم


And if you like what we doin' why dont we give in for the night.

اگه این کاری رو که داریم میکنیمو دوست داری ، چرا تو شب انجامش ندیم!!

Wo-ah tonight, tonight we could be more than friends

واو امشب، امشب ما میتونیم بیشتر از دو تا دوست باشیم


Wo-ah tonight, tonight we should be more than friends

واو امشب، امشب ما باید  بیشتر از دو تا دوست باشیم

From the first time that I saw the look in your eyes

از اولین باری که تو چشمات نگاه کردم 

I've been thinking about you for all of this time 

در باره ی تمام این لحظه فکر میکردم

Wo-ah tonight, tonight we could be more than friends

واو امشب، امشب ما میتونیم بیشتر از دو تا دوست باشیم


Wo-ah tonight, tonight we could be more than friends 

واو امشب، امشب ما میتونیم بیشتر از دو تا دوست باشیم 

Wo-ah tonight, tonight we could be more than friends 

واو امشب، امشب ما میتونیم بیشتر از دو تا دوست باشیم

 

 


 

[ 91/12/20 ] [ 7:46 PM ] [ dj ]

[ ]